Uluslararası İlişkiler

Erasmus Yönergesi

 

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI
ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1
Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.
Yasal dayanak
MADDE 2
Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine ve 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3
a)Üniversite:Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Senato: Üniversite Senatosunu
d) Birim: Üniversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüyü,
e) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Yönetim Kurulunu,
f) Koordinatörlük: Üniversite Uluslararası İlişkiler Birimini
g)Ulusal Ajans: Başbakanlık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezini,
h)Uluslararası İlişkiler Birimi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü adına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Birimini,
ı) Hayat Boyu Öğrenme Programı: Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları Koordinatörü sorumluluğunda yürütülen ana değişim/eğitim programını,
i)      Erasmus Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,
j)Erasmus Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Erasmus Programını yürütmekle görevli Kurulu,
k)      Erasmus Kurul Başkanı (Erasmus Üniversite Koordinatörü): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
l)      Ünite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Fakülte, Bölüm, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulundan her birini,
m)        Erasmus Ünite Koordinatörü: Çalıştığı birim amiri (Dekan, bölüm başkanı, vb) tarafından görevlendirilen ve o birim adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle yükümlü öğretim elemanını,
n)Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter): Hayat Boyu Öğrenme Programına katılabilmek için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üniversitelere verilen sertifikayı,
o)İkili Anlaşma: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki üniteler ile Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan üniversitelerdeki üniteler arasında yapılan öğrenci, akademik ve idari personelin değişim anlaşmasını,
p)Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Erasmus Ünite Koordinatörü, gideceği üniversite’nin Erasmus Ünite Koordinatörü ve her iki üniversitenin Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,
r)Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Erasmus değişimine katılacak öğrencilere Üniversite’den ayrılmadan önce verilmesi gereken ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi,
s)Öğrenim İzni: Programdan yararlanacak öğrenciye değişim süresince öğrencilik hakkını saklı tutan, ilgili birim tarafından verilen izni ifade eder.
Erasmus Programı
MADDE 4
a)      Erasmus Kurul Başkanı, Kurul Üyeleri ve Erasmus Ünite Koordinatörlerinin seçimi ve çalışma şekli Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Yönergesi’nde düzenlenmiştir.
b)      Erasmus Kurulunun görevleri
(1) Erasmus Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler.
(2) Yaygın iletişim araçları (internet, afiş, vb.) ile program duyurularının yapılmasını sağlar.
(3) Erasmus Ünite Koordinatörlerinin çalışma takvimini belirler, kadro boşluklarını Uluslararası İlişkiler Birim Başkanlığına bildirir.
(4) Yılda en az iki kez Erasmus Ünite Koordinatörleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenler.  
(5) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye ayrılan ve ulusal ajansın belirlediği öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim veya yerleştirme temel ölçütleri doğrultusunda uygulamaya yönelik gerekli alt ölçütleri (EK 1) belirler, ilan eder. 
(6) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye ayrılan hibe miktarına göre öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim veya yerleştirme kontenjanının birimlere dağılımını belirler. 
(7) İlgili Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı veya Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ile işbirliği yaparak değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil sınavlarının yapılmasını sağlar.  
(8) Erasmus Programı ile yurtdışına giden, yurtdışından dönen ve gelen yabancı öğrenciler için uyum (oryantasyon) seminerleri düzenler.  
(9) Erasmus Programıyla ilgili diğer kararları alır.
 
 
Öğrencilerin değişimden yararlanma koşulları
MADDE 5
a)     Öğrencilerin değişimden yararlanabilmeleri için:
(1) T.C. vatandaşı ya da
(2) Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşlarından ya da
(3) Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı ya da
(4) Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız ya da daimi ikamet almış olması gerekmektedir.
b)   Erasmus Programından faydalanılabilmesi için, Avrupa Birliği bünyesindeki üniversitelerin ilgili fakülte/bölüm/yüksekokul’u ile Üniversitedeki karşılığı arasında “İkili Anlaşma (Bilateral Agreement)” olması gerekmektedir. İkili Anlaşmanın değişimde bulunulacak akademik yılı kapsaması ve orijinal nüshasının değişim gerçekleşmeden önce Uluslararası İlişkiler Birimine sunulmuş olması gerekmektedir.
c)    Yerleştirme (staj) faaliyetinde ise ikili anlaşma şartı aranmaz, istenilen üniversite veya kurumda faaliyet gerçekleştirilebilir. Bu kişilerin alacakları eğitim programını Erasmus Kuruluna sunmaları yeterlidir.
d)     Erasmus değişim/yerleştirme (staj) programına katılacak örgün öğretimdeki lisans öğrencilerinin en az (hazırlık dönemi hariç) 1 yıllık eğitim dönemini tamamlamış olmaları gerekir. Lisansüstü öğrencilerde bu koşul aranmaz.
e)     Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle genel not ortalamasının (GNO) lisans öğrencileri için en az 70/100 ya da 2/4; yüksek lisans/doktora öğrencileri için 75/100 ya da 2,5/4 olması gerekir. Bu konuda danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmış sadece öğrenci karnesi esas alınır. Yeterli müracaat olmadığı durumlarda kontenjanları değerlendirmek için Erasmus Kurulu başarı notunu istenen asgari not barajından aşağıya çekebilir. Erasmus Kurulu öğrencilerden gerekli gördüğü hallerde ve teyit için tekrar karne talep edebilir.
f)       Öğrencinin değişimden yararlanabilmesi için üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve Erasmus Kurulu tarafından belirlenen asgari notu (50/100) alması gerekmektedir. Öğrencinin gidilecek olan üniversitenin/kuruluşun öğretim dilinde yeterliğini (öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde bildiğini) gösteren TOEFL, ÜDS, ILTS, KPDS DaF gibi her hangi bir sınav sonuç belgesini sunması durumunda Erasmus Kurulu kararı doğrultusunda yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.
 
 
Başvuru şekli, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6
a)     Başvuru ve sınav tarihleri Erasmus Kurulu tarafından belirlenir, Uluslararası İlişkiler Birimi internet sayfasında yer alır ve üniversite birimlerinin ilgili panolarında ilan edilmek üzere yazılı olarak bildirilir. Ayrıca her sınav döneminden en az 15 (onbeş) gün önce Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
b)     Programa başvurular Uluslararası İlişkiler Biriminin internet sayfasında sunulan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılır. Ayrıca, başvurunun imzalı çıktısı, GNO için karne ve öğrencinin aldığı tüm dersleri ve notları gösteren transkriptinin Ünite Koordinatörlerinin onayından sonra Uluslararası İlişkiler Birimine iletilmesi gerekir.
c)      Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Yabancı Dil sınavına çağrılır. Yabancı Dil sınavından Erasmus Kurulu tarafından belirlenen yeterli notu alan öğrenciler not ortalamaları ve varsa değişimde bulunacakları yurt dışındaki üniversitenin özel şartları olması halinde (eğitim dili, dil seviyesi, vb.) bu şartlar doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Özel şartların ölçüt olarak değerlendirmeye alınabilmesi için bu şartların Ünite Koordinatörleri tarafından Erasmus Yabancı Dil Sınavından en az 30 iş günü öncesinde Erasmus Kuruluna sunmaları ve Uluslararası İlişkiler Birimi internet sayfasında ilan edilmeleri gerekmektedir.
d)     Öğrencilerin başarı notu, Ulusal Ajans’ın aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir[1].Eğitim için:            
(1) Genel not ortalaması (GNO)         :% 50           
(2) Yabancı Dil Sınav Notu      :% 50
Yerleştirme (Staj) için:            
(1) GNO                                :% 55           
(2) Yabancı Dil Sınav Notu     :% 45
e)     Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin aldıkları tüm puanları içerecek şekilde Uluslararası İlişkiler Birimi internet sayfasında ilan edilir.
f)       Erasmus Kurulu tarafından değişimde bulunmak üzere belirlenen asil ve yedek öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen “uyum (oryantasyon) eğitimleri”ne katılımı şarttır.
g)     Araştırma görevlileri, yurt dışına gitmeden önce bağlı bulundukları bölüm, anabilim dalı ve fakülte kurulunun onayını alır. Başvuru sırasında başvuru formu ile birlikte gerekli onay formunun da teslim edilmesi gerekir.
 

[1] Not: Bu konudaki ölçütler ulusal ajansın değişiklik yapması durumunda yeniden düzenlenebilir.
 
Program hibe koşulları
MADDE 7
a)     Öğrenciler en az bir yarıyıl (3 ay) en fazla bir takvim yılı (12 ay) süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilir ve/veya staj yapabilirler. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca aynı değişim Programından sadece bir kez yararlanabilir. Hibesiz dahi olsa aynı değişim Programından ikinci defa yararlanamaz.
b)     Değişim Programından sadece bir dönem yararlanmak isteyen öğrenciler, dönem tercihlerini seçildikleri eğitim-öğretim yılının birinci veya ikinci döneminden yapabilirler.
c)      Öğrenciler sınavı kazandıktan sonra tercih ettikleri dönemde haklarını kullanmadıkları takdire değişimden yararlanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
d)     Program kapsamında öğrenciler hibeli veya hibesiz olarak değişim Programından yararlanabilirler.
e)     Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır.
f)       Her öğrenci değişim veya yerleştirme (staj) hibesi almadan önce üniversite ile bir “Öğrenci Hibe Sözleşmesi“ imzalar.
g) Ödemeler vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari, yönetim veya kayıt ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, öğrencinin bildireceği banka hesabına yapılır. Banka işlemleri ile ilgili her türlü masraflar öğrenci tarafından ödenir.
h) Değişim Programı ile yurtdışına giden öğrenci, herhangi bir nedenle yurt dışında kalacağını taahhüt ettiği süreden daha kısa bir süre kalıp döndüğü takdirde, Erasmus Kurulu öğrencinin mazeretini dikkate alarak öğrenciden verilen hibenin tamamını veya bir kısmını geri ödemesini talep eder ve öğrenci not çizelgesi (transkript) teslim etmediği takdirde başarısız sayılır.
i) Üniversite, değişim programına katılan öğrencilerin yurtdışında öğrenim gördükleri süre zarfında, Üniversite tarafından verilen burs ve benzeri ödemelerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Bu burs ve benzeri ödemeler öğrencinin yurtdışındaki öğrenimi sırasında azaltılamaz, kesintiye uğratılamaz ve sonlandırılamaz.
j) Erasmus programı kapsamında gidecek öğrencilere üniversiteden ayrılmadan önce bir “Erasmus Öğrenci Beyannamesi” verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir.
k) Üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.
 
Programa seçilen öğrencilerin akademik işlemleri
MADDE 8
a)Erasmus Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrencilerin Erasmus değişim programından yararlanacakları Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından bağlı bulundukları eğitim kurumuna yazılı olarak bildirilir.
b)Öğrenciler, değişim Programı ile yurtdışında bulundukları süre içerisinde Üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ödemeye devam ederler ve Üniversitedeki ders kayıtlarını yaptırırlar.
c)Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus Ünite Koordinatörü, Erasmus Kurul Başkanı ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.  
d)Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Akademik Onay Formu üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu Erasmus Ünite Koordinatörü ile öğrencinin danışmanı (yüksek lisans öğrencisi için anabilim dalı başkanı) olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.
e)Öğrenciler Üniversitede devamını aldıkları (bir dönem devam edip kaldıkları) derslerin yerine gidecekleri üniversitede ders alamazlar. Normal şartlarda öğrenciler gitmiş oldukları dönemin Üniversitedeki derslerinden sorumludurlar. Ancak, gidilen dönemde yeterli ders eşleştirilmesi yapılamadığı durumlarda Üniversitedeki üst dönem derslerden de seçebilirler.
f)Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle aynı olması gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle de eşleştirilebilir.
g) Öğrenciler döndükten sonra gerekli belgeleri (transkript, katılım sertifikası,  learning agreement) Uluslararası İlişkiler Birimine teslim ederler. İlgili akademik kurullar Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından kendilerine iletilen not çizelgesini (transkript) dikkate alarak öğrencilerin ders denklikleri konusundaki kararlarını belge tesliminden sonraki ilk toplantıda karara bağlarlar.
 
Programa seçilen öğrencilerin yurt dışına bulundukları süreçte ve sonrasındaki işlemleri
MADDE 9
a)Üniversitede not ortalamasına katılmayacak dersler Akademik Onay Formu’nda “Not Included” (NI) olarak belirtilir. Erasmus öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi; ECTS) kredilik ders almaları beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS’den az olamaz. Lisans programındaki öğrenciler için Üniversitede geçerli olacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplamı, Üniversitenin ilgili yönetmeliğinin  ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz.
b) Öğrenci gideceği üniversitede ilgili dönemi tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri Erasmus Ünite Koordinatörü’ne bildirmekle ve Erasmus Ünite Koordinatöründen Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile Akademik Onay Formu kapsamında yeniden onay almakla yükümlüdür.
c)Öğrencinin yurtdışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Erasmus Lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri aşağıda yer alan AKTS not dönüşüm tablosu değerleri dikkate alınarak yapılır.
d) Yurt dışından dönen öğrencilerin aldıkları derslerin not karşılıkları transkriptlerinde sayısal olarak işlenmiş olmalıdır. Ders not karşılıkları transkriptlerinde sayısal olarak işlenmemiş, sadece “yeterli” “başarılı” gibi ifadelerle belirtilmiş ise, bu derslerin karşılıkları için en düşük geçme notu (CC/2/60) uygulanır.
e) Yerleştirme (staj) kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin stajlarının Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları 5 AKTS kredisine sayılarak diploma ekinde gösterilir.
 
 
Tablo 1: AKTS not sistemi ve Üniversitede yer alan not sistemlerindeki karşılıkları
 
AKTS Notu
AKTS Öğrenci Tahmini %dilimi
Harf Sistemi
Bağıl Sistem Notu
Sözel Tanım
100’lük sistem Lisans
100’lük sistem Y.Lisans
100’lük sistem Doktora
A
10
AA
4.00
Mükemmel
93-100
95-100
96-100
B
25
BA
3.50
Çok İyi
85-92
89-94
91-95
B
30
BB
3.00
Çok İyi
77-84
83-88
86-90
C
25
CB
2.50
İyi
69-76
77-82
81-85
D
10
CC
2.00
Yeterli
60-68
70-76
75-80
E
-
DC-DD
1.50-1.00
Geçer
< 60
< 70
< 75
FX
-
FF
0,5
Başarısız
<35
< 59
< 74
F
 
FF
0.00
Başarısız
 
 
 
 
f) Erasmus değişim programına katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkelerde düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılabilirler. Bu kurslara katılmak isteyen öğrenciler Uluslararası İlişkiler Birimine başvururlar. Birim, başvuruları gidilecek ülkedeki kurs düzenleyen kurumlara, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerden önce öğrencinin değişim programına kabul onayı ile birlikte gönderir.
g)Hibeli olarak değişimde bulunacak öğrenciler, Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katıldıkları takdirde kurs süresince hibeden yararlanabilirler.
h)Programa katılan öğrenciler yurtdışındaki öğrenim ve staj faaliyetlerini tamamlayarak üniversiteye döndükten sonra Ulusal Ajans Öğrenci Raporu’nu hazırlayıp Uluslararası İlişkiler Birimine sunmakla yükümlüdürler.
i)Erasmus programından yararlanan ve ilgili sınav yönetmeliğindeki haklara sahip öğrenciler, Üniversitede devamlarını aldıkları derslerin sınavlarına (final, vize, bütünleme vb.) girebilirler.
j)Programa katılan öğrencilere verilecek diploma eklerinde yurt dışında aldıkları dersler/staj programı belirtilir.
Adaylıktan vazgeçme 
MADDE 10
Değişimden yararlanmayan/yararlanamayan asil aday bu durumu seçim listesinin ilan tarihinden sonra en geç iki ay içerisinde Erasmus Kuruluna yazılı olarak Feragat dilekçesi ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, ilan edilen seçim listesinde ilk sıradaki yedek aday programdan yararlandırılır.
Üniversite personelinin hareketlilikten yararlanma koşulları
MADDE 11
a)Öğretim elemanı ve idari personelin yararlanma koşulları Ulusal Ajansın belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre bir Üniversite öğretim elemanı gidecek olduğu bir yüksek öğretim kurumunda bir akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftaya kadar ders verebilir.
b) Ders Verme Hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının olması gerekir.
c) Eğitim Alma Hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının olması gerekmektedir.
 
Başvuru şekli ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 12
Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanacak personelin:
a) Gitmek istediği ülkedeki üniversite ile üniversitemizin karşılıklı anlaşmasının (bilateral agreement) bulunması gerekir.
b) Gidecek olduğu üniversitede belirli bir düzeyde iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil düzeyine sahip olması yeterlidir (bu konuda resmi yabancı dil sınavı sonuçları belirleyicidir).
c) Bununla birlikte aynı üniversiteye başvuru sayısı belirlenen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda Erasmus Kurulu yapılan başvuruları EK.1’de sunulan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
d) Değişimden yararlanacak akademik ve idari personelin Üniversitedeki maaş ve özlük hakları aynen devam eder.
e) Erasmus hibesi programından yararlanan öğretim elemanları ve idari personel üniversitede çalıştığı birimden aynı süreyle örtüşen dönem için başka bir yolluk ve yevmiye talep edemezler.
f) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan akademik ve idari personel misafir olduğu yükseköğretim kurumunda ya da işletmede misafir kaldığı ve ders verdiği/eğitim aldığı süreyi belirten bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.
g) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13
Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapılır.
Engelli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Ek Hibeler
MADDE 14
a) Değişim giderlerinin Erasmus Değişim El Kitabında belirtilen hibe tutarlarını aşması durumunda,
b) Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanamaması durumunda.
MADDE 15
Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü engelli veya özel ihtiyaçlı öğrenciler ve öğretim elemanları için Ulusal Ajans’a kaynak başvurusu yapar.
Yürürlük
MADDE 16
Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17
Bu Yönerge hükümleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
EK-1
 
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ EKİ
 
EK. 1A. Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kontenjanından Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Ölçütleri
1. İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak (15 puan).
2. Yabancı dil puanı;
Uluslararası TOEFL, ILTS vb. ve Ulusal çapta KPDS veya ÜDS vb. yapılan sınavlardan elde edilen puanlar ölçüt alınır. Bu sınavlardan elde edilen dil puanlarının Erasmus adayları için puan karşılıkları söz konusu sınavlardan aldıkları puanlar kadardır.
3. Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak veyadaha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak (10 puan).
4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde her hangi bir basamakta görev almış olmak (Erasmus ünite koordinatörü vb.)(10 puan).
5. Belgelenmesi koşulu ile son 5 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademikbir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak (10 puan).
6. Eserlerin değerlendirilmesi;
-SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış her makale(olgu, -mektup, vb. hariç) 30 puan,
-Uluslararası Hakemli dergilerdeki yayınlar için 20 puan,
-Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar için 15 puan,
-Uluslararası sempozyumlar için 20 puan,
-Ulusal sempozyumlar için 10 puan,
-Workshop, konferans seminer, çalıştay vs 5 puan,
-Ödül, mesleki kuruluşlara ve bilimsel dergilere üyelik durumunda her biri için 5 puan
-Uluslararası bilimsel organizasyonlarda görev alma 5 puan
-Ulusal bilimsel organizasyonlarda görev alma 3 puan
7. Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (bilateral agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması(50 puan)
8. Yöneticilik için 5 puan.
9. Puan eşitliğinde, sırayla 1-6. maddelere göre öncelik sırası belirlenir.
 
B. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı kontenjanından yararlanacak
akademik veya idari personel için değerlendirme ölçütleri
1. Bu alandaki akademik ve idari personel için kontenjan sayısı, başvuran idari ve akademikpersonel sayılarının oranı dikkate alınarak belirlenir.
2. Akademik personel için değerlendirmeler EK.1. A. maddesine göre yapılır. Farklı olarak,eğitim alma hareketliliği için başvuran ve halen lisansüstü eğitimini sürdürenlere değerlendirmede 20 puan eklenir.
3. İdari personel için değerlendirme ölçütleri;
a. İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak (10 puan).
b. Yabancı dil düzeyini değerlendirmede EK.1. A.2. maddesi geçerlidir.
c. Eğitim durumu (lisans derecesine sahip olmak; 10 puan, yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak; 20 puan, doktora derecesine sahip olmak veya doktora öğrencisi olmak 30 puan).
d. Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak (10 puan).
e. Her bir hizmet yılı için 1 puan
4. İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla 3. a, b, c, d ve e maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.
5. Her bir yöneticilik için 5 puan.